Knowhill Oy logo

Ratkaisu - Organisaation metamalli

Palvelutuotannon perustaksi Knowhill on toteuttanut yritys- ja kokonaisarkkitehtuuri- sekä organisaatioiden toimintaympäristön sisältöjä vastaavan rakennekuvauksen, metamallin. Rakennekuvaus (teknisesti metamalli / semanttisessa teknologiassa* ontologia) kuvaa yritys ja julkishallinnon organisaation sisäiset ja ulkoiset rakenteet sekä eri rakenneosien väliset riippuvuudet.

  • Rakennekuvauksen avulla hallitaan kehityksen vaiheistusta, laajuutta sekä laatua suhteessa töille asetettuihin tavoitteisiin.

Rakennekuvauksen sisältö pääpiirteissään:

1

Lähtökohtana organisaation toimintamalli: asiakassegmentit, arvolupaukset ja kyvykkyydet.

2

Liike- ja substanssitoimintojen sisällöt: organisaatiorakenteet, henkilöstö, tietotaidot, prosessit, palvelut ja käsitteet.

3

Tietosisällöt: tietoelementit ja tietovarannot.

4

Tietotekniset sisällöt: tietojärjestelmät ja –palvelut.

5

Teknologiasisällöt: teknologiapalvelut ja -alustat.

6

Organisaation kehitykseen liittyvät sisällöt: kehityskohteet, työkokonaisuudet, hankkeet ja projektit.

7

Organisaation toimintaympäristö: trendit, toimialat, makrotalous ja markkinat.

*) Ratkaisu perustuu semanttisen teknologian tarjoamiin tekniikoihin. Tekniikoiden avulla organisaation rakenteet ja toimintaympäristöt, sisällöt sekä näiden väliset suhteet voidaan kuvata ja ymmärtää luonnollista kieltä noudattavalla notaatiolla. Luonnollisen kielen käyttö mahdollistaa sitoutumisen ja omistajuuden rakentamisen samanaikaisesti liike- ja substanssitoimintojen sekä tietohallinnon edustajien välille.

  • Tuotetut kuvaukset voidaan ottaa melko suoraviivaisesti tuotantokäyttöön organisaatiossa tapahtuvan päätöksenteon ja johtamisen tueksi.
  • Semanttisen teknologian mukaisia standardeja on määritelty W3C:n (World Wide Web Consortium) toimesta 1990-luvun lopusta lähtien.

ratkaisu